Лаборатори

Манай лаборатори нь 3 үндсэн хэсгээс бүрддэг.

Клиникийн патологийн хэсэг

Үрийн шингэний шинжилгээний хэсэг

Үрийн шингэний шинжилгээг орчин үеийн, дэлхийн стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмж, урвалж бодисуудыг ашиглан хийж байна.

 • Үрийн шингэний хэмжээ, физик, хими шинж чанарууд
 • 1 мл үрийн шингэнд агуулагдах эр эсийн тоо
 • Эр бэлгийн эсийн хөдлөх чадвар (Motility)
 • Амьд эр бэлгийн эсийн эзлэх хувь (Viability)
 • Эр бэлгийн эсийн бүтэц (Morphology)
 • IBT , Фруктоз тест

Үр хөврөл өсгөврийн хэсэг.

Үр хөврөлийн өсгөврийн лаборатори нь сүүлийн үеийн Япон, Солонгос улсын тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон ба доорх ажилбаруудыг гүйцэтгэж байна. Үүнд :

 • Өндгөн эс соруулах ажилбар (Ovum pick-up)
 • Өндгөн эсийн цитоплазмд эр эсийг оруулах (ICSI)
 • Үр хөврөл өсгөвөрлөх (Embryo culture)
 • Үр хөврөлийн тунгалаг бүрхүүлийг хайлуулах (Assisted Hatching)
 • Үр хөврөлийг эхийн умайд шилжүүлэн суулгах (Embryo transfer)
 • Бэлгийн эсүүд болон үр хөврөлийг хөлдөөх, гэсгээх ажилбар (Cryopreservation&Thawing)

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГЦ

IVF Routine lab
 • ABO typing
 • RH +/- Typing
 • HIV
 • VDRL
 • Anti HAV
 • Rubella IgM
 • Rubella IgG
 • HBsAg
 • HBsAb
 • Anti HCV
 • LH
 • FSH
 • E2
 • TSH
 • PRL
 • P4
 • AST
 • ALT
 • HDL-Cholesterol
 • LDL-Cholesterol
 • T-Cholesterol
 • TG
 • Glucose
 • Vitamin D
 • Urine analysis
 • CBC
 • STD
 • PAP test
 • AMH
 • aPTT
 • PT
 • TT
 • Fibrinogen
 • Bleending time
 • Coagulation time
Өндгөн эсийн донорын шинжилгээ
 • CBC
 • ABO typing
 • RH +/- typing
 • Urina analysis
 • AST
 • ALT
 • Direct billirubin
 • Total billirubin
 • Creatinine
 • Glucose
 • AMH
 • HIV
 • VDRL
 • HBsAg
 • HBsAb
 • Anti HCV
 • PAP test
 • STD
 • E2
 • LH
 • FSH
 • P4
 • TSH
 • PRL
 • Vitamin D
 • Rubella IgM
 • Rubella IgG
 • aPTT
 • PT
 • TT
 • Fibrinogen
 • Bleending time
 • Coagulation time
 • ECG
Хагалгааны өмнөх шинжилгээ /эр, эм/
 • CBC
 • ABO typing
 • RH +/- typing
 • Urina analysis
 • aPTT
 • PT
 • TT
 • Fibrinogen
 • Bleending time
 • Coagulation time
 • AST
 • ALT
 • HIV
 • VDRL
 • HBsAg
 • HBsAb
 • Anti HCV
 • ECG
TESE Хагалгааны өмнөх
 • CBC
 • ABO typing
 • RH +/- typing
 • Urina analysis
 • aPTT
 • PT
 • TT
 • Fibrinogen
 • Bleending time
 • Coagulation time
 • AST
 • ALT
 • HIV
 • VDRL
 • HBsAg
 • HBsAb
 • Anti HCV
 • ECG
 • FSH
 • E2
 • Testosterone
 • PRL
OB I (Prenatal Diagnosis I)
 • ABO typing
 • RH +/- typing
 • HIV
 • VDRL
 • Rubella IgM
 • Rubella IgG
 • HBsAg
 • HBsAb
 • AST
 • ALT
 • CBC
 • Urine analysis
OP II Lab
 • AST
 • ALT
 • Bleending time
 • Coagulation time
 • CBC
 • Urina analysis
 • ECG
OB II (Prenatal Diagnosis II)
 • VDRL
 • AST
 • ALT
 • ECG
 • CBC
 • Urina analysis
Эр эсийн донор шинжилгээ
 • ABO typing
 • RH +/- typing
 • STD
 • HIV
 • VDRL
 • HBsAg
 • HBsAb
 • Anti HCV
 • Semen analysis